Farbharmonika

Mappe mit Farbharmonika
Gouache: Die eigenen Farben